با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

لغات تخصصی مهندسی شیمی

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی
mass transfer انتقال جرم heat transfer انتقال حرارت fluid mechanics مکانیک سیالات
convection heat transfer انتقال حرارت جابجایی conduction heat transfer انتقال حرارت رسانشی radiation heat transfer انتقال حرارت تابشی
pressure فشار absolute pressure فشار مطلق relative pressure فشار نسبی
isobaric هم فشار pressure drop افت فشار pressure gauge فشارسنج
temperature دما isothermal هم دما thermometer دماسنج
gas constant ثابت گاز(ها) kinetics سنتیک roughness زبری
unit operation انتقال جرم batch operation عملیات ناپیوسته reactor راکتور