آکادمی ویرایش از سال 1395 کار خود را در زمینه ویرایش مقاله تخصصی انگلیسی دانشجویان و اساتید و هم چنین ترجمه فارسی مقالات آن ها به انگلیسی برای ارائه در ژورنال های بین المللی آغاز کرد.

مفتخریم که بگوییم از حدود 1200 مقاله ای که مستقیما انگلیسی آن ها را ویرایش کرده ایم و 400 مقاله ای که فارسی آن ها را به انگلیسی برگردانده ایم و برای ژورنال های بین المللی آماده کردیم، حدود 90 درصد مقالاتی که از نظر علمی و نوآوری مناسب بوده اند در ژورنال مد نظر اساتید و دانشجویان عزیز پذیرفته شده. این آمار نتیجه تخصص و تجربه ای است که ما در کار ویرایش داشته ایم و به خوبی می دانیم که داورهای ژورنال های مختلف به دنبال چه چیزی هستند تا نظرشان به مقاله شما جلب شود. البته بهتر بگوییم می دانیم که داورها از چه مشکلات رایجی شکایت دارند و با رفع آن ها پیش از ارسال مقاله، رضایت آن ها را جلب می کنیم.

اما مهم تر از صبحت و سخنوری، ارائه نمونه های عملی است. شما بر حسب رشته ای که دارید می توانید نمونه کارهای ویرایش شده توسط آکادمی ویرایش که در مقالات ناشران مختلف اعم از Elsevier، Scopus، Wiley، و Springer و هم چنین پایگاه داده PubMed به چاپ رسیده اند را مشاهده کنید. لینک مقاله در فایل گنجانده شده است. این نمونه های ویرایش مقاله صرفا چند سمپل از صدها مقاله ای است که به کمک ویرایش ما به چاپ رسیده اند. اگر در فایلی از نمونه ویرایش مقاله دیدید حجم ویرایش کم است، دلیلش این است که کار ترجمه آن هم با خود ما بوده و بالطبع به دلیل دقت و وسواس بالا، غلط های زیادی در این متون وجود ندارد.

نکته مهم: اگر این مقالات را در سایت دیگری دیدید، کپی از روی سایت آکادمی ویرایش است. حتما اگر تمایل داشتید، باقی فایل ادیت شده را هم می توانید از ما درخواست کنید تا خدمتتان ارائه کنیم. سایت های دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند چرا که اصلا فایل ادیت شده را ندارند.

عنوان مقاله ژورنال
مهندسی برق: گرایش مخابرات و ارتباطات بیسیم
Analysis of coupling between magnetic dipoles enhanced by metasurfaces for wireless power transfer efficiency improvement
Nature & Scientific Reports پوستر نیچر scientific reports
مهندسی
مهندسی شیمی، پلیمر، جداسازی
مهندسی شیمی: CFD و انتقال حرارت
CFD simulation and experimental validation of tortuosity effects on pellet-fluid heat transfer of regularly stacked multi-lobe particles
Chemical Engineering Journal پوستر ژورنال مهندسی شیمی
مهندسی پلیمر: غشا و جداسازی
Coating Carboxylic and Sulfate Functional Groups on ZrO2 Nanoparticles: Antifouling Eenhancement of Nanocomposite Membranes during Water Treatment
Reactive & Functional Polymers ژورنال reactive and functional polymers
مهندسی شیمی: نمک زدایی، غشا و جداسازی
Coating Carboxylic and Sulfate Functional Groups on ZrO2 Nanoparticles: Antifouling Eenhancement of Nanocomposite Membranes during Water Treatment
Desalination ژورنال desalination
مهندسی شیمی: نمک زدایی، غشا و جداسازی
Novel sulfonated thin-film composite nanofiltration membranes with improved high water flux and anti-fouling properties
Desalination ژورنال desalination
مهندسی شیمی: با زیرشاخه محیط زیست
Degradation of Diphenhydramine by the Photocatalysts of ZnO/Fe2O3 and TiO2/Fe2O3 Based on Clinoptilolite: Structural and Operational Comparison
Journal of Environmental Chemical Engineering ژورنال environmental chemical engineering
مهندسی شیمی: با محوریت نانوذرات و نانوکامپوزیت
Synergistic effect of concurrent presence of core-shell zirconium oxide and iron oxide nanoparticles on the performance of Fe3O4@ZrO2 /PAN nanocomposite membrane
Ceramics International ژورنال ceramics international
مهندسی شیمی: با محوریت نانوذرات و نانوکامپوزیت
Application of UV irradiation enhanced by CuS photosensitive nanoparticles to mitigate polysulfone membrane fouling
Journal of Photochemistry and Photobiology ژورنال photochemistry-photobiology
مهندسی شیمینانوذرات
Application of ZnS/S/S-RGO three-components nanocomposites in dispersive solid-phase microextraction coupled with ion mobility spectrometry for ultra-trace analysis of bendiocarb, butachlor, and diazinon, in food and environmental samples
Microchimica Acta پوستر ژورنال Microchimica Acta
مهندسی شیمی: کاتالیست
Acid Gas Converting to Organosulfur and Hydrogen in Methanol Thiolation Using Alkali Promoted Catalysts: Case Study
Catalysis Surveys from Asia پوستر Catalysis Surveys from Asia
مهندسی شیمیپلیمر
The preparation of novel poly(ether-amide)s based on spiro[fluorene-9,9′-xanthene] and a polyamide/polymer-coated ZnO nanocomposite: thermal, optical, biological, and methylene blue dye adsorption attributes
Polymer Chemistry Journal پوستر Polymer Chemistry Journal
مهندسی مکانیک
مکانیک: انتقال حرارت و CFD
Particle-Fluid Heat Transfer Close to the Bed Wall: CFD Simulation and Experimental Study of Particle Shape Influence on the Formation of Hot Zones
International Journal of Thermal Sciences ژورنال internal journal of thermal sciences
مکانیک عدم قطعیت
Global sensitivity analysis improvement of rotor-bearing system based on the Genetic Based Latine Hypercube Sampling (GBLHS) method
Structural Engineering and Mechanics
مهندسی عمران
عمران تونل سازی
Mitigation of surface impact loading effects on the underground structures with geofoam barrier: Centrifuge modeling
Tunnelling and Underground Space Technology
مهندسی صنایع
صنایع: قابلیت اطمینان یا reliability
Monitoring of linear profiles using generalized likelihood ratio control chart with variable sampling interval
Quality & Reliability Engineering International
صنایع: pattern recognition
Improving multiclass classification using neighborhood search in error correcting output codes
Pattern Recognition Letters
مهندسی برق
الکترونیک: کوانتوم و نور
High-Q microsphere integrated with a tapered fiber suitable for biosensing applications
Optical and Quantum Electronics
برق: قدرت
Multivariable optimisation approach for power allocation in OFDM-DCSK system
IEEE: IET Communications
پزشکی / داروسازی
داروسازی/پزشکی: با محوریت شیمی دارویی
Improving anticancer activity, stability, and lipophilicity of cisplatin through substitution of different amine ligands
Journal of the Iranian Chemical Society ژورنال Journal of the Iranian Chemical Society
پزشکی: ویروس شناسی
An update on enterovirus 71 infection and interferon type I response
Reviews in Medical Virology
پزشکی: اعصاب روان غدد درون ریز
Over-expression of TGF-β1 gene in medication-free schizophrenia
Psychoneuroendocrinology
داروسازی/پزشکی: با محوریت دارورسانی
Developing a Gum Base Formulation for Nystatin, ; a New Drug Delivery Approach for Treatment of Oral Candidiasis
Journal of Drug Delivery Science & Technology ژورنال drug delivery science and technology
پزشکی: زنان و زایمان/داروسازی
Misdiagnosed Uterus Didelphys in a pregnant lady with vaginal bleeding: a rare case
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
پزشکی: زنان و زایمان
Developing a Gum Base Formulation for Nystatin, ; a New Drug Delivery Approach for Treatment of Oral Candidiasis
Archives of Gynecology & Obstetrics
پزشکی: باروری
Effects Of different doses of tamoxifen on the sperm parameters and chromatin quality in mice: an experimental model
International journal of reproductive medicine
محیط زیست
علوم پایه
میکروبیولوژی
Prevalence of Mycobacterium abscessus among patients infected with nontuberculous mycobacteria
Archives of Iranian Medicine
مدل سازی مولکولی
Energy level gamut—a wide-angle lens to look at photoelectronic properties of diketopyrrolopyrrole-benzothiadiazole-based small molecules
Journal of Molecular Modeling
شیمی
شیمی: شیمی تحلیلی و آلاینده ها
Micronization of Thebaine Extracted from Papaver bracteatum 3 Lindl. Using Supercritical Fluid Technology
Journal of AOAC International ژورنال Journal of AOAC International
شیمی: شیمی کاربردی و فلزآلی
Loading H3PW12O40 on aminopropylsilanized spinel-type cobalt oxide (Co3O4-SiPrNH2/H3PW12O40): A novel nanohybrid adsorbent for the removal ofremoving cationic organic dye pollutants and Pb(II) ions from aqueous solutions
Applied Organometallic Chemistry ژورنال applied organometallic chemistry
شیمی: الکتروشیمی
Fabricating a new electrochemical modified graphite pencil electrode based on acetophenone (2,4-dinitrophenyl)hydrazone for determining selenium in food and water samples
Analytical Methods ژورنال analytical methods
شیمی:مواد رسانا و مغناطیس
Comparing the Effects of Nb, Pb, Y, and La Replacement on the Structural, Electrical, and Magnetic Characteristics of Bi-Based Superconductors
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
مهندسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی و گیاه شناسی: تنش کم آبی
Screening of tarragon accessions based on physiological and phytochemical responses under water deficit
Nature & Scientific Reports پوستر نیچر scientific reports
مهندسی کشاورزی: شاخص های نور روز
Analysis of daylight metrics based on the daylight autonomy (DLA) and Lux illuminance in a real office building atrium in Tehran
Plant Physciology and biochemistry ژورنال Reactive & Plant Physciology and biochemistry
مهندسی کشاورزی: تصفیه و حفاظت محیط زیست
Nitric oxide could allay arsenic phytotoxicity in tomato (Solanum lycopersicum L.) by modulating photosynthetic pigments, phytochelatin metabolism, molecular redox status and arsenic sequestration
Plant Physciology and biochemistry ژورنال Reactive & Plant Physciology and biochemistry
متفرقه
علم و فناوری کاغذ و چوب: با محوریت پوشش و coating
Improving fungal decay resistance of solvent and waterborne polyurethane-coated wood by free and microencapsulated thyme essential oil
Journal of Coatings Technology and Research ژورنال Journal of Coatings Technology and Research
9103 Views