پارافریزکردن - پارافریز

آموزش پارافریز

چطور به کمک بازنویسی (paraphrasing) مقاله دیگری را بازگو کنیم. خیلی از دوستان که با آکادمی ویرایش تماس می گیرند، ضمن درخواست ویرایش مقاله خواهان رفع سرقت ادبی هم هستند. به نظر ما نیازی به انجام کار توسط ما نیست. […]

ادامه مطلب
سرقت ادبی چیست

سرقت ادبی چیست؟

از سرقت ادبی یا دستبرد فکری یا plagiarism چه می دانید؟ به نظرتان چقدر مشکل جدی است؟ خیلی از دوستان که برای ویرایش مقاله تماس می گیرند، خواهان رفع سرقت ادبی هم هستند (که البته انجام نمی دهیم). سرقت ادبی […]

ادامه مطلب