آکادمی ویرایش از سال 1395 کار خود را در زمینه ویرایش مقاله تخصصی انگلیسی دانشجویان و اساتید و هم چنین ترجمه فارسی مقالات آن ها به انگلیسی برای ارائه در ژورنال های بین المللی آغاز کرد.

282 Views