با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

مفاهیم آماری

روش های نمونه گیری

در طراحی پژوهش، جامعه آماری و نمونه دو مفهوم بسیار مهم هستند. جامعه یعنی گروهی از افراد که یک سری ویژگی مشترک دارند. نمونه یعنی زیرمجموعه ای از جامعه و اندازه نمونه یعنی تعداد افرادی که در آن نمونه وجود […]